Om oss

Arendals Dramatiske Selskab er Arendals eldste nåværende forening, stiftet i 1796. Vi er en aktiv amatørteatergruppe som for tiden kun har teatergruppe for voksne. Vi har gjennomsnittlig 1-3 produksjoner hvert år og er alltid åpne for nye medlemmer.

Vårt repertoar spenner bredt fra krim som «Døden på Nilen», gripende drama som «Festen» og «Gjøkeredet» til komedie som «Den svevende jomfru» og barneforestillinger som «Snehvit og de syv dvergene». Gjennom årenes løp har det blitt mange forestillinger. Du kan lese om de siste forestillingene på siden Forestillinger. 

Vårt mål er at det skal være gøy å spille teater - for det er det vi elsker.

Følg oss på Facebook. Der finner du nyheter, bilder og informasjon om det vi driver med. Velkommen til teater!

facebook-square

Barneteater child

ADS har i dag ingen grupper for barn og ungdom. Vi anbefaler barn og unge å søke seg inn på Kulturskolen i Arendal 


Se Arendal Kulturskole her

Styret

Styremedlemmer for 2018:
Leder: Bjørg Øygarden
Nestleder: Inger Espeland
Kasserer: Øyvind Henriksen
Sekretær: Hilde Sveen Sanden
Styremedlem: Håvard Næss Thomassen

Visjon

Arendals Dramatiske Selskab skal fremme interessen for dramatisk kunst, samt bidra til at byen til enhver tid har lokaler hvor denne kunst kan utøves. ADS skal være et aktivt amatørteater i Arendal, som har plass til alle og som stimulerer til å spille teater. Selskabet skal være en arena hvor alle kan bidra - enten kunstnerisk eller med tekniske/administrative oppgaver. ADS skal være en aktiv kulturell bidragsyter som, i samarbeid med andre lag og forreninger, stimulerer til kulturell utvikling.

Vedtekter

Vedtekter for Arendals Dramatiske Selskab
Vedtatt av generalforsamlingen 17. februar 2011

§ 1.
Arendals Dramatiske Selskabs formål er å fremme interessen for dramatisk kunst, samt å bidra til at byen til enhver tid har lokale hvor denne kunst kan utøves.

§ 2.
Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner og institusjoner, mot kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Det er anledning for generalforsamlingen til å tildele æresmedlemskap.

§ 3.
Selskabet skal ha et styre på fire medlemmer, med en møtende vara. De fire styremedlemmer og et varamedlem velges på generalforsamlingen. Leder velges for ett år. De resterende tre styremedlemmene og varamedlemmet velges for to år, slik at to av dem er på valg hvert år. Hvis det forlanges, skal valget være skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer innbyrdes og er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede etter skriftlig innkalling.

§ 4.
Den årlige generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av april. Den skal innkalles av styret og annonseres med minst 3 – tre – ukers varsel i lokalpressen.

Følgende skal behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlem og revisor.
4. Saker som blir forelagt av styret eller medlemmer.
5. Forslag fra medlemmer skal sendes til styret innen 2 - to - uker før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 3 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer skriftlig forlanger det. I generalforsamlingen kan alle medlemmer møte, samt en representant for hver tilsluttet institusjon som har betalt den fastsatte kontingent for foregående år. Hver lovlige møtende representant har en stemme.

§ 5.
Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som over lang tid har gjort enestående ogsærdeles aktiv innsats for Arendals Dramatiske Selskab.
Alle medlemmer kan fremme en tilrådning om æresmedlemskap til styret. En slik tilrådning skal være skriftligog inneholde en begrunnelse. Styret kan også selv foreslå kandidater.
Alle forslag om æresmedlemskap behandles av et fulltallig styre og det kreves enstemmighet. Ved enstemmighet anføres dette i styrereferatet. Forslagsstilleren underrettes av styrets leder. I motsatt fall føres intet i referatet og aktuelle dokumenter skal straks makuleres. 

Æresmedlemskapet tildeles på årsmøtet ved egen seremoni. Alternativt  i tilknytning til et relevant arrangement i ADSs regi. Styrets leder eller dennes stedfortreder, leder seremonien. Æresmedlemmer tildeles et Diplom for Æresmedlemskap. På diplomet skal fremgå en kort begrunnelse for æresmedlemskapet og undertegnes av styrets leder. Personer som tildeles æresmedlemskap skal ha gratis livslangt medlemskap.

§ 6.
Forandringer i disse vedtekter kan kun skje på ordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall.
Oppløsning av Selskabet kan kun skje ved beslutning i 2 – to – etterfølgende generalforsamlinger med minst 4/5 flertall. Midlene skal da tilfalle beslektede formål.